Pro velký zájem prodlužujeme výstavu do 7. 4. 2019 v Galerii Kooperativy.

úterý, 26 únor 2019 14:44

Připravujeme výstavu Generace Mánesa

Ve spolupráci s Galerií Kooperativy připravujeme výstavu Generace Mánesa. Přítomná výstava přinese zhuštěný přehledový pohled na jednotlivé časové úseky, generační hnutí a na přibližně 150 exponátech představí osnovné osobnosti typu Mikoláše Alše, Antonína Slavíčka, Jana Štursy, Emila Filly, Josefa Čapka, Otto Gutfreunda či Toyen.

Dlouholetý člen Spolku výtvarných umělců Mánes, Andrea L. Ballardini vás zve na svou výstavu Polyptych vzpomínání, variace a česká gotická témata.

Výstava potrvá od 2. do 9. února 2019, Galleria RiSalto, Via Rialto 13B, Bologna (IT). Otevřeno denně 17-24 hodin.

 

úterý, 29 leden 2019 10:35

Ohlédnutí za výstavou Mánes Mánesu

Shlédněte video od Rudolfa Kudrnáčka z chomutovské výstavy členů Spolku výtvarných umělců Mánes. 

Odkaz na video zde

 

Spolku výtvarných umělců Mánes, se sídlem Spálená 4, 110 00 Praha 1, IČ 00269824, DIČ: CZ00269824, pro prodej uměleckých knih a děl internetového obchodu, jenž je součástí internetového portálu svumanes.cz. Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. značka L 1372.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu, jenž je součástí internetového portálu iumeni.cz nacházejícího se na webové stránce umístěné na internetové adrese www.svumanes.cz (dále jen „webová stránka“), ohledně zde prezentovaného zboží, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2 Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky a další související právní vztahy.

1.3 Internetový obchod, jenž je součástí internetového portálu svumanes.cz, je zaměřen na prodej knih o umění a uměleckých předmětů. Uměleckým předmětem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí věc, jejímž prostřednictvím je vyjádřeno umělecké dílo, coby jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora, zejména dílo výtvarné (dílo malířské, grafické a sochařské), dílo fotografické, dílo vyjádřené postupem podobným fotografii a dílo užitého umění.

1.4 Provozovatelem internetového portálu iumeni.cz a zde se nacházejícího internetového obchodu je Spolku výtvarných umělců Mánes, se sídlem Spálená 4, 110 00 Praha 1, IČ 00269824, DIČ: CZ00269824 (dále jen „provozovatel portálu“).

1.5 V případě prodeje zboží zařazeného ve webovém rozhraní obchodu pod záložkou „E-SHOP“ (dále jen „prodej“) je provozovatel portálu prodávajícím. V případě prodeje zboží zařazeného ve webovém rozhraní obchodu pod záložkou „E-shop“ (dále jen „prodej uměleckých předmětů“) je provozovatel portálu zprostředkovatelem prodeje mezi prodávajícím a kupujícím a současně zástupcem prodávajícího při uzavírání kupní smlouvy.

1.6 Kupujícím je spotřebitel nebo jiná osoba než spotřebitel. Spotřebitelem se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

1.7 Tyto obchodní podmínky jsou závazné pro všechny prodávající, kteří prodávají zboží prostřednictvím internetového obchodu, jenž je součástí internetového portálu svumanes.cz.

1.8 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V kupní smlouvě lze sjednat ujednání odchylná od obchodních podmínek. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.

1.9 Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.10 Znění obchodních podmínek může provozovatel portálu měnit či doplňovat. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně všech daní a poplatků, které se na prodej zboží vztahují. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost podávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3 V případě uměleckých předmětů obsahuje webové rozhraní obchodu u každého jednotlivého zboží rovněž označení autora, označení prodávajícího a údaj o tom, zda se jedná o originál, limitovanou edici či rozmnoženinu díla.

2.4 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenské republiky.

2.5 Pro objednání zboží kupující vyplní objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu, zejména informace o

• kupujícím,
• objednávaném zboží (objednávané zboží kupující „vloží“ do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
• zvoleném způsobu úhrady kupní ceny objednávaného zboží,
• zvoleném způsobu dodání objednávaného zboží, přičemž v objednávkovém formuláři bude vždy zobrazena informace o celkové ceně objednávaného
• zboží a nákladech spojených s jeho balením a dodáním (dále společně jen „objednávka“).

2.6 Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které kupující do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Kupující odešle objednávku prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT“. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném k okamžiku odeslání objednávky.

2.7 Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.8 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (např. písemně či telefonicky).

2.9 K uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím dochází doručením přijetí objednávky (akceptací objednávky) kupujícímu. Přijetí objednávky je prodávajícím zasíláno kupujícímu elektronickou poštou na elektronickou adresu kupujícího. Současně s přijetím objednávky je kupujícímu zaslána kopie obchodních podmínek. Je-li předmětem objednávky umělecký předmět, je kupujícímu zaslána rovněž plná moc provozovatele portálu k zastupování prodávajícího při uzavírání kupní smlouvy.

2.10 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

2.11 Prodávající si vyhrazuje právo dle svého uvážení neuzavřít s kupujícím jakoukoliv kupní smlouvu.

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s balením a dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující prodávajícímu zaplatit následujícími způsoby:

• v hotovosti v provozovně provozovatele portálu na adrese Na Křivce 44/703, Praha 10,
• dobírkou v místě určeném kupujícím v objednávce,
• bankovním převodem na účet provozovatele portálu č. 1046438002/2700 vedený v Unicredit Bank (dále jen „účet provozovatele portálu“).

3.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen prodávajícímu zaplatit také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li výslovně uvedeno jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3 Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení odst. 4.6. obchodních podmínek ohledně povinnosti kupujícího uhradit kupní cenu zboží předem.

3.4 V případě platby v hotovosti nebo v případě platby dobírkou je kupní cena splatná při převzetí zboží.
V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

3.5 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen platbu provést s uvedením variabilního symbolu, který mu prodávající sdělil v souvislosti s přijetím objednávky. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn připsáním příslušné částky na účet provozovatele portálu.

3.6 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky podle odst. 3.8. obchodních podmínek, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.7 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.8 Případné akční ceny platí do vyprodání zásob nebo po časově určenou dobu.

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1 V případě, že kupující je spotřebitel, má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu, a to za podmínek uvedených v odst. 4.2. až 4.8. obchodních podmínek.

4.2 Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 4.3. obchodních podmínek, je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít formulář, který tvoří přílohu obchodních podmínek.

4.3 Kupující není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku. Kupující zejména není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud kupující porušil jejich původní obal.

4.4 Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu prodávajícího uvedenou v potvrzení o obdržení objednávky a v přijetí objednávky. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující prodávajícímu zaslat rovněž na adresu provozovatele portálu Spolek výtvarných umělců Mánes, Na Křivce 44, 101 00 Praha 10 nebo na adresu elektronické pošty provozovatele portálu svumanes.cz.

4.5 Odstoupením od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží, které kupující od prodávajícího na základě kupní smlouvy obdržel, musí být prodávajícímu vráceno (ne na dobírku) do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu nese kupující, a to i v případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou; maximální náklady jsou v takovém případě odhadovány na částku 1.000,- Kč.

4.6 Prodávající vrátí kupujícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od kupujícího na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím nebo jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a kupujícímu tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4.7 V případě bezhotovostní úhrady kupní ceny zboží na účet provozovatele portálu je kupujícím zaplacená kupní cena včetně nákladů na dodání zboží deponována na účtu provozovatele portálu po dobu běhu lhůty, ve které je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy podle odst. 4. 2. obchodních podmínek, a pokud kupující v uvedené lhůtě od kupní smlouvy odstoupí, nadále do doby, než kupující prodávajícímu zboží, od jehož koupě odstoupil, vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4.8 Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. V případě, že kupující není spotřebitel, odpovídá kupující prodávajícímu rovněž za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku opotřebení či poškození zboží do okamžiku vrácení zboží prodávajícímu. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.9 V případě, že kupující není spotřebitel, se ustanovení odst. 4.2.až 4. 8. obchodních podmínek nepoužijí a pro odstoupení kupujícího od kupní smlouvy se uplatní příslušná ustanovení občanského zákoníku.

4.10 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

4.11 Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5. PŘEPRAVA, DODÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

5.1 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.3 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4 Kupující je povinen při převzetí zboží od přepravce zkontrolovat neporušenost obalu zásilky a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která jeví známky poškození či nesprávné manipulace. Podpisem převzetí zásilky bez současného uvedení případně zjištěných závad kupující stvrzuje, že zásilku převzal neporušenou, bez zjevných známek poškození či nesprávné manipulace a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nebude brát zřetel.

5.5 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

5.6 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o dostupnosti zboží. Zboží skladem prodávající kupujícímu odešle, popř. připraví k osobnímu odběru (zvolil-li kupující v objednávce osobní odběr) při platbě dobírkou do 2 pracovních dnů od přijetí objednávky a při platbě jiným způsobem do 2 pracovních dnů od zaplacení kupní ceny zboží. Kupující je srozuměn s tím, že všechny ostatní údaje o dostupnosti zboží jsou orientační a prodávající je oprávněn je měnit.

V případě, že je zboží „skladem u partnera“, lze úhradu za zboží provést pouze převodem předem na bankovní účet prodávajícímu. K přepravě lze v takovémto případě využít pouze přepravce určeného prodávajícím. Zboží bude poté odesláno do 3 pracovních dnů od zaplacení kupní ceny zboží.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku.

6.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal,
a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohotodruhu obvykle používá,
c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost neboprovedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

6.4 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.

6.5 Ustanovení odst. 6.4. obchodních podmínek se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.6 Nemá-li zboží vlastnosti uvedené v odst. 6. 2. obchodních podmínek, je kupující oprávněn požadovat bezplatné odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené nebo neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), je kupující oprávněn požadovat dodání nové věci bez vad nebo výměnu součásti, týká-li se vada pouze součásti věci. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, je kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Požadovat výměnu věci nebo odstoupit od kupní smlouvy je kupující oprávněn i v případě, vyskytne-li se na zboží odstranitelná vada opakovaně nebo má-li zboží větší množství vad.

6.7 Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

6.8 Má-li zboží vadu, za kterou prodávající odpovídá, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

6.9 V případech, kdy prodávající kupní smlouvu neuzavírá v rámci své podnikatelské činnosti nebo kdy kupující kupní smlouvu uzavírá v rámci své podnikatelské činnosti, se ustanovení odst. 6. 2. až 6. 8. obchodních podmínek nepoužijí. Prodávající v těchto případech odpovídá kupujícímu za odevzdání zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Práva kupujícího z vadného plnění v těchto případech vyplývají z ustanovení § 2099 až 2112 občanského zákoníku. To zejména znamená, že kupující má právo požadovat dodání nové věci bez vad a právo odstoupit od kupní smlouvy pouze tehdy, je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

6.10 Práva z vadného plnění může kupující uplatnit na adrese prodávajícího uvedené v potvrzení o obdržení objednávky a v přijetí objednávky. Uplatnění práv z vadného plnění může kupující prodávajícímu zaslat rovněž na adresu provozovatele portálu S.V.U. Mánes, Na Křivce 44,101 00 Praha 10 nebo na adresu elektronické pošty provozovatele portálu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1 Prodávající si ve smyslu § 2132 občanského zákoníku vyhrazuje vlastnické právo ke zboží. To znamená, že kupující se stane vlastníkem zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny zboží.

7.2 Prodávající a kupující na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku. To znamená, že se nebudou domáhat vůči druhé straně obnovení jednání o kupní smlouvě v případě, že by po jejím uzavření došlo ke změně okolností, za kterých kupní smlouvu uzavíraly.

7.3 Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu, včetně fotografií prezentovaného zboží, jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

7.4 Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

7.5 Kupující bere na vědomí, že prodávající a provozovatel portálu nenesou odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejím určením.

7. 6 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 občanského zákoníku.

7.7 Prodávající zajišťuje mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů na adrese prodávajícího uvedené v potvrzení o obdržení objednávky a v přijetí objednávky. Stížnost může kupující prodávajícímu zaslat rovněž na adresu provozovatele S.V.U. Mánes, Na Křivce 44,101 00 Praha 10 nebo na adresu elektronické pošty provozovatele portálu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Kupující se rovněž může obrátit se stížností na následující orgány: Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně jen „osobní údaje“).

8.3 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů provozovatelem portálu, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

8.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje - při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu - uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

8.5 Zpracováním osobních údajů kupujícího může provozovatel portálu pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě prodávajícího a osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje provozovatelem portálu bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

8.6 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.7 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k provozovateli portálu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu provozovatele portálu.

8.8 V případě, že by se kupující domníval, že provozovatel portálu nebo zpracovatel (odst. 8. 5. obchodních podmínek) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

• požádat provozovatele portálu nebo zpracovatele o vysvětlení,
• požadovat, aby provozovatel portálu nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, provozovatel portálu nebo zpracovatel závadný stav neprodleně odstraní. Nevyhoví-li provozovatel portálu nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Právo kupujícího obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo tím není dotčeno.

8.9 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu provozovatel portálu povinen tuto informaci předat. Provozovatel portálu má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

9.1 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem provozovatele portálu na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení provozovatelem portálu na elektronickou adresu kupujícího.

9.2 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je možné nákup na webové stránce provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10. DORUČOVÁNÍ

10.1 Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou kupujícím v jeho uživatelském účtu nebo v objednávce.

10.2 Zpráva je doručena:

• v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty;
• integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
• v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetí zásilky adresátem,
• v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (nebo osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
• v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty 10 dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k vyzvednutí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Pokud právní vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tím nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení obchodních podmínek. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.3 Kupní smlouva, včetně obchodních podmínek, je prodávajícím archivována v elektronické podobě a není přístupná.

11.4 Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

11.5 Kontaktní údaje provozovatele portálu - prodávajícího při prodeji knih a zástupce prodávajícího při prodeji uměleckých předmětů:

• adresa pro doručování: S.V.U. Mánes, Na Křivce 44,101 00 Praha 10 nebo na adresu elektronické pošty provozovatele portálu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
• adresa elektronické pošty: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
• telefon: +420 272769407

Kontaktní údaje prodávajícího při prodeji uměleckých předmětů jsou uvedeny v potvrzení o obdržení objednávky a v přijetí objednávky.

Tyto obchodní podmínky platí a jsou účinné od 1. 1. 2016


FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy.

Oznámení o odstoupení od smlouvy

• Smlouva se týká nákupu knih (*)/ uměleckých předmětů (*)
• Prodávající (**)
• Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/ o poskytnutí těchto služeb (*)
• Datum objednání (*)/ datum obdržení (*)
• Jméno a příjmení kupujícího/kupujících
• Adresa kupujícího/kupujících
• Podpis kupujícího/kupujících (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
• Datum:

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.
(**) Odstupujete-li od smlouvy o nákupu knih, uveďte následující údaje o prodávajícím: S. V. U. Mánes, Na Křivce 44,101 00 Praha 10 nebo na adresu elektronické pošty provozovatele portálu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
Odstupujete-li od smlouvy o nákupu uměleckých předmětů, uveďte jméno a příjmení (nebo název) a adresu prodávajícího uvedené v potvrzení o obdržení objednávky a v přijetí objednávky

Vážení návštěvníci a uživatelé naší webové stránky, dovolujeme si Vás informovat, že v souvislosti s Vaší návštěvou a využíváním služeb internetového portálu svumanes.cz (dále jen „webová stránka“) dochází ke zpracování údajů, které se týkají Vaší osoby (dále jen „osobní údaje“). V tomto prohlášení se dozvíte, kdo, kdy a jaké osobní údaje zpracovává, za jakým účelem, na jakém právním základu, a jaká máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva.

1. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Spolek výtvarných umělců Mánes, se sídlem Spálená 4, 110 00 Praha 1, IČ 00269824, DIČ:CZ00269824, jenž je součástí internetového portálu svumanes.cz. Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. značka L 1372. (dále jen „správce“).

2. Zpracování protokolových souborů

V souvislosti s Vaší návštěvou webové stránky dochází ke zpracování protokolových souborů. Protokolové soubory obsahují údaje o přístupech na webovou stránku, které automaticky zaznamenává náš webový server. Zaznamenávány jsou následující údaje: webový požadavek, kód odpovědi http, datum a čas přístupu, množství přenesených dat, předchozí navštívená webová stránka, poptávající provider, IP adresa, údaj o operačním systému a webovém prohlížeči přistupujícího zařízení.

Zpracování protokolových souborů probíhá za účelem zajištění funkčnosti a ochrany webové stránky před počítačovými útoky. Zpracování probíhá bez souhlasu návštěvníka webové stránky, přičemž právním základem pro zpracování je náš oprávněný zájem.

Protokolové soubory standardně uchováváme po dobu 12 měsíců od návštěvy webové stránky. Vznikne-li na naší straně oprávněný zájem uchovat příslušná data po delší dobu, budou tato data uchována po nezbytně nutnou delší dobu.

Protokolové soubory můžeme zpracovávat i za účelem optimalizace webové stránky. Pro tento účel zpracování je IP adresa, pomocí které se připojujete na webovou stránku, promptně anonymizována. Při následném vyhodnocování protokolových souborů proto není možné zjistit Vaši totožnost.

3. Zpracování cookies

V souvislosti s Vaší návštěvou webové stránky dále dochází ke zpracování cookies. Cookies jsou malé soubory, které se při návštěvě webové stránky ukládají do počítače nebo jiného zařízení, ze kterého se na webovou stránku připojujete. Dočasné cookies umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení webové stránky a po zavření webového prohlížeče se vymažou. Permanentní cookies zůstávají po určitou dobu uloženy ve Vašem zařízení a umožňují toto zařízení rozpoznat při opětovné návštěvě webové stránky.

Používáme cookies k zajištění funkčnosti webové stránky, zvýšení uživatelského pohodlí a analytickým účelům. K některým z uvedených činností využíváme služeb třetích osob, které za tímto účelem mohou shromažďovat určité informace o Vašem chování na naší webové stránce, načítat cookies uložené ve Vašem zařízení, případně do Vašeho zařízení umísťovat cookies vlastní. K těmto účelům jsou shromažďovány pouze takové údaje, ze kterých není možné zjistit Vaši totožnost. Právním základem pro zpracování je náš oprávněný zájem.

Používáme-li permanentní cookies, zůstávají uloženy ve Vašem zařízení po dobu maximálně do dobu 2 let. Váš webový prohlížeč umožňuje cookies uložené ve Vašem zařízení kdykoli vymazat a ukládání cookies do budoucna odmítnout nebo omezit. Změnou nastavení cookies nicméně může dojít ke snížení uživatelské přívětivosti webové stánky a některé služby a funkce (např. nákupní košík) nemusí fungovat. Podrobnější informace o nastavení cookies jsou k dispozici přímo v nastavení Vašeho prohlížeče, případně, prosím, nahlédněte do nápovědy daného prohlížeče. Informace o nastavení cookies u nejpoužívanějších webových prohlížečů naleznete rovněž zde: Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox. Více informací o cookies naleznete na stránce www.allaboutcookies.org. (anglicky)

4. Google Analytics

K analýze webové stránky používáme službu Google Analytics, poskytovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Detailní informace o službě Google Analytics.

Pokud nechcete službě Google Analytics umožnit použití svých dat, můžete si nainstalovat Google Analitics Opt-out Browser Add-on.

Více informací o tom, jak Google chrání Vaše soukromí, naleznete na stránce policies.google.com.

5. Nákup zboží v e-shopu

V případě, že si objednáte zboží z e-shopu, budeme zpracovávat osobní údaje, které uvedete v objednávce, zejména jméno, příjmení, emailovou adresu, telefon, fakturační adresu a adresu pro doručení zboží, liší-li se od fakturační adresy. Uhradíte-li kupní cenu zboží bankovním převodem, budeme zpracovávat rovněž číslo bankovního účtu, ze kterého byla kupní cena uhrazena. Společně s těmito údaji budeme zpracovávat údaje o nákupu a zakoupeném zboží.

Uvedené osobní údaje budeme zpracovávat za účelem Vaší identifikace jako smluvní strany, informování o průběhu vyřizování objednávky, pro potřeby případné další komunikace s Vámi ohledně objednávky, dodání objednaného zboží, za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů o ochraně spotřebitele (např. řádné potvrzení obdržení objednávky, řádné vrácení peněžních prostředků v případě, že zákazník odstoupí od smlouvy apod.), vedení účetní a daňové evidence a v neposlední řadě za účelem prokázání splnění smluvních a zákonných povinností a vymáhání pohledávek z uzavřených smluv. Právním základem pro zpracování je splnění smlouvy, splnění právní povinnosti a náš oprávněný zájem.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak bez poskytnutí určitých osobních údajů není nákup zboží v e-shopu možný.

Výše uvedené osobní údaje budeme uchovávat po dobu 5 let od uzavření příslušné kupní nebo zprostředkovatelské smlouvy. Vznikne-li na naší straně oprávněný zájem nebo stanoví-li nám právní předpis povinnost uchovávat ty které osobní údaje po delší dobu, budeme tyto údaje uchovávat po nezbytně nutnou delší dobu.

V případě, že má být zboží doručeno na adresu uvedenou v objednávce, poskytneme Vaše osobní údaje (v rozsahu: jméno, příjmení, telefonický kontakt a doručovací adresa) příslušnému přepravci.

V případě uzavření zprostředkovatelské smlouvy poskytneme Vaše osobní údaje příslušnému prodávajícímu.

Uvedete-li v objednávce svůj akademický titul, souhlasíte s tím, aby byl k výše uvedeným účelům a za výše uvedených podmínek zpracováván i tento osobní údaj. Právním základem pro zpracování je v tomto případě Váš souhlas, který můžete kdykoli odvolat.

6. Odstoupení od smlouvy, uplatnění práva z vadného plnění či jiného práva

V případě, že odstoupíte od smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli, nebo jejíž uzavření jsme zprostředkovali, uplatníte právo z vadného plnění nebo jiné právo, budeme zpracovávat osobní údaje, které uvedete v souvislosti s odstoupením nebo uplatněním příslušného práva, zejména Vaše identifikační a kontaktní údaje a důvod uplatnění práva.

Uvedené osobní údaje budeme zpracovávat za účelem posouzení důvodnosti uplatnění práva, vypořádání vzájemných práv a povinností, které z uplatnění práva vznikají, a prokázání splnění příslušných smluvních a zákonných povinností. Právním základem pro zpracování je splnění smlouvy, splnění právní povinnosti a náš oprávněný zájem.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak bez poskytnutí určitých osobních údajů nelze uplatněné právo posoudit a vypořádat.

Výše uvedené osobní údaje budeme uchovávat po dobu 5 let od úplného vypořádání vzájemných práv a povinností, které z uplatnění příslušného práva vznikají, nebo jiného vyřízení věci. Vznikne-li na naší straně oprávněný zájem uchovat ty které osobní údaje po delší dobu, budeme tyto údaje uchovávat po nezbytně nutnou delší dobu.

7. Způsob zpracování osobních údajů, zpracovatelé a příjemci osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme manuálně - v listinné a/nebo elektronické podobě - i elektronickými prostředky způsobem, který umožňuje uložení osobních údajů v elektronických databázích a zpracování těchto údajů počítačovými programy, jež používáme my a osoby uvedené níže.

Zpracování osobních údajů provádíme jednak sami, jednak prostřednictvím třetích osob, které nám poskytují externí služby, např. přepravní služby, programátorské služby, serverové služby, rozesílání emailů, statistiky a analýzy návštěvnosti webové stránky, provoz záložních serverů, vedení účetnictví a daňové evidence, právní služby, vymáhání a inkaso pohledávek. Tyto osoby zpracovávají osobní údaje pouze v nezbytném rozsahu, za podmínek uvedených v předchozích částech tohoto prohlášení a pouze za účelem poskytnutí příslušných služeb naší straně.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty Vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky od společnosti Heureka.cz provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. K tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Jiným subjektům osobní údaje zpřístupníme pouze v případě, že mají zákonný důvod pro přístup k těmto údajům (zejména orgány veřejné správy) nebo pokud to bude nutné pro ochranu našich práv a právem chráněných zájmů (např. soudy), a to vždy pouze v nezbytném rozsahu.

8. Vaše práva související se zpracováním osobních údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte následující práva:

• právo na potvrzení, zda údaje osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, právo na přístup k těmto osobním údajům a dalším informacím uvedeným v článku 15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“),
• právo na opravu nepřesných osobních údajů a s přihlédnutím k účelům zpracování i na doplnění neúplných osobních údajů, které se Vás týkají,
• právo na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, v případech uvedených v článku 17 Nařízení,
• právo na omezení zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, v případech uvedených v článku 18 Nařízení,
• právo na přenositelnost osobních údajů, čímž se rozumí právo získat osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a to v případě, že zpracování je založeno na souhlasu podle článku 6 odst. 1 písm. a) nebo článku 9 odst. 2 písm. a) nebo na smlouvě podle článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení a zpracování se provádí automatizovaně,
• právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, které se Vás týkají, v případě, že zpracování je založeno na souhlasu podle článku 6 odst. 1 písm. a) nebo článku 9 odst. 2 písm. a) Nařízení,
• právo podat stížnost u dozorového úřadu, tzn. u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Dále Vás upozorňujeme, že:

• z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, na základě článku 6 odst. 1 písm. e) nebo f) Nařízení (tzn. v případech, kdy právním základem pro zpracování je veřejný zájem nebo oprávněný zájem správce), včetně profilování založeného na těchto ustanoveních, a
• pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.

Toto prohlášení o zpracování osobních údajů je platné a účinné od 1. 1. 2018

Výstava vytvořena jako pocta ke 100. výročí naší republiky.

Výstava potrvá od 23. 10. 2018 do 29. 3. 2019 v Galerii Kooperativy.

Společně s SKKS Chomutov Vás srdečně zveme na výstavu členů Spolku výtvarných umělců Mánes.

Výstava potrvá od 9.11. do 8.12.2018 v Galerii Špejchar, Chomutov.

Výstava vytvořena jako pocta ke 100. výročí naší republiky.

Výstava potrvá od 23. 10. 2018 do 7. 4. 2019 v Galerii Kooperativy.

Tisícileté dějiny výtvarného umění provází několik výjimečných období, v nichž se, až entuziasticky, projevila svobodná tvůrčí vášeň. Patří k nim také 2. polovina 19. století, kdy se zažitá forma akademického malování počala rozlamovat vlivem impresionismu.

Výstava Světlo v obraze potrvá od 6.10.2017 do 7.1.2018 v prostorách Jízdárny Pražského hradu.